Applicon AM-tjänst

Varje verksamhet bör ha så välfungerande system som möjligt

Genom åren har vi jobbat med en stor mängd förvaltningsåtaganden av affärskritiska system för stora och mindre aktörer inom bank och finans. Vi är därmed specialister på att verka i alla delar av förvaltningsprocessen. På denna sida kan du läsa mer om vårt erbjudande inom Application Management.

Application Management

En verksamhets IT-stöd är aldrig statiskt. Att underhålla ett system genom hela dess livscykel är ett långtgående åtagande som kräver planering och helhetstänkande. Behov och krav på IT-styrning varierar förstås mellan olika organisationer och idag finns en rad metoder och ramverk för att identifiera, planera, leverera och följa upp IT-tjänster. Ett av de mer flexibla och tongivande på senare år är ITIL, en sammanställning av “best practices” som beskriver hur arbetssätt och organisation kan struktureras för att leverera IT-tjänster på ett stabilt och kostnadseffektivt sätt.

Varje verksamhet bör ha så välfungerande system som möjligt, så att tid och engagemang kan gå till att utveckla nya affärsmöjligheter. Vårt erbjudande inom Application Management bygger på fyra tjänster, med grund i ITIL. Dessa ger användare, systemägare och andra intressenter verktyg för diagnostisering, förändring och förvaltning samt överlämning eller avveckling. Tjänsterna är anpassningsbara och kan användas i separata projekt eller över ett systems hela livscykel.

I det första steget analyseras system samt hur resurser ska allokeras och roller fördelas. En viktig del är att definiera hur servicenivån ska se ut i produktionsläge, men även viss förberedelse för överlämning eller avveckling görs.

 • Förvaltningsdiagnos
 • Identifiera konfigurationsobjekt
 • Identifiera nuvarande servicenivåer
 • Definiera servicenivåer
 • Definiera roller och ansvarsfördelning
 • Skapa nytt SLA
 • Skapa övergångsplan från projekt
 • Enas om servicenivåer
 • Enas om kontraktsmässiga förpliktelser

Transformation beskriver hur projektet etablerar den nya förvaltningstjänsten i verksamheten och hos leverantören.

 • Skapa dokumentation
 • Etablera servicemonitorering
 • Tillhandahålla träning och utbildning
 • Utvärdera servicenivåer
 • Utvärdera arbetsflöden
 • Etablera tjänsteövervakning
 • Överlämning av ansvar

Service Delivery är utförandet av den dagliga leveransen. Tjänsten täcker applikationens livscykel och pågår därför över lång tid. Det aktuella systemet är i förvaltningsläge, där problem och händelser följs upp och ger upphov till förbättringar. Även finansiell hållbarhet, säkerhet och nödvändig infrastruktur hanteras och genom rapporter kan intressenter följa upp kvalité på tjänsten. Service Delivery innehåller fyra huvudtjänster, klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

SERVICE MANAGER
 • Säkerställer den dagliga tjänsteleveransen och stödjer aktivt kundens affärsbeslut
 • Del av kundens styrgrupp
 • Del av affärsplanering
 • Säkerställer och planerar nuvarande och framtida resursbehov
 • Ansvarig för SLA
 • Stödjer aktivt nya affärskrav och förändringar av omfattning
 • Informerar intressenter
 • Monitorerar kundnöjdhet
 • Resurser
 • Kompetenskriterier
 • Kontinuitet
 • Operationell risk
OBLIGATORISK ROLL
 • Hanterar och styr all inbegripen service i den avtalade tjänsten
 • Del av fast pris 
RAPPORTERING

Monitorerar effektivitet i syfte att minska antalet störningar

 • Efterlevnad av tjänstenivå
 • Annan affärskritisk data enligt överenskommelse med kund
 • Balanced scorecards
INCIDENTHANTERING
 • Escalation
 • Status
 • Closure
ÄRENDEHANTERING
 • Klassificering:
  • Incident
  • Change
  • Problem
  • Service request
 • Prioritering
 • Uppföljning
 • Återkoppling
UTBILDNING OCH TRÄNING
 • Basic end user
 • Inför releaser
DOKUMENTATION
 • Utskick
 • Underhåll
ANVÄNDARSUPPORT
 • Support på plats och på distans
MONITORERING
 • Tjänstenivåer
 • KPI:er
 • BPI:er
INCIDENT
 • Reaktiv korrigering enligt kritikalitet och gällande servicenivå
 • Förebyggande korrigering enligt kritikalitet och gällande servicenivå
PROBLEM
 • Proaktiv korrigering
 • Utifrån incident
 • Del av release
KORRIGERING
 • Genom användargränssnitt
 • Genom standardiserat konfigurationsverktyg
 • Genom kod
 • Genom manuellt ingrepp
UTVECKLING

Inom ramen för utveckling hanterar vi konfiguration, genomför tester och projektleder. Detta för att maximera verksamhetsnytta, minska överlämning och optimera beslut baserade på fördefinierad ansvarsfördelning.

MINDRE FÖRÄNDRING
 • Genomföra inom n dagar
NORMALSTOR FÖRÄNDRING
 • Uppskatta och genomföra inom n+n dagar
STOR FÖRÄNDRING
 • Separat verksamhetsbeslut och projekt
 • Change management
 • Release management
CONFIGURATION MANAGEMENT
 • Versionshantering
 • Spårbarhet
 • Dokumentation
TEST
 • Enhetstester
 • Regressionstester
 • Systemtester
 • Test management
PROJECT MANAGEMENT
 • Vattenfall
 • Agile 

I det avslutande steget blickar man tillbaka ända till initieringsfasen där ansvar för återlämnande av tjänst och förvaltningsojekt definierades i enlighet med kundens önskemål. I Hand Back kan tjänsten återlämnas, avvecklas eller lämnas vidare till tredje part.

 • Genomförs i projektform
 • Definiera och avgränsa omfattning
 • Skapa dokumentation
 • Identifiera mottagande roller
 • Genomföra utbildning
 • Överlämning till motpart

Applicons förvaltningsdiagnos
– en konkret handlingsplan för effektivare förvaltning

Systemförvaltning har en förmåga att sluka resurser utan att man upplever ökad nytta eller kvalitet. Tillsammans med systemägaren går vi igenom ett 50-tal mätpunkter som betygsätts för att mäta hur väl systemet förvaltas idag och hur väl det kan förvaltas. Normalt tar diagnosen 1-2 veckor. Förvaltningsdiagnosen ger ett konkret stöd för att prioritera förvaltningsåtgärder. Diagnosen kan användas för en övergripande genomlysning av systemet eller för att belysa specifika problem.

Vi bedömer olika komponenter inom följande områden:

 • Systemets uppbyggnad
 • Dokumenterad/informell kunskap
 • Organisation och processer

©2022 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?