Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig och ansvar

Application Consulting Sweden AB, org.nr. 556511-4377, (”Applicon”) är personuppgiftsansvarig för den behandlingen av dina Personuppgifter som sker på vår webbplats, e-post, internt, i system eller andra medier. Applicon ansvarar för all behandling av dina Personuppgifter sker i enlighet med vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Dataskyddsförordningen (EU 2016/679 GDPR), benämnd ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning” fortsättningsvis.

Applicon värnar om din personliga integritet och skyddar dina Personuppgifter genom att etablera nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du är alltid välkommen att kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka Datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling, https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Med ”Personuppgifter” menas all information som avser en direkt eller indirekt identifierbar fysisk person.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Applicon behandlar dina Personuppgifter.

Hur samlar Applicon in dina Personuppgifter?

Applicon samlar in och behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis ställer frågor, skickar e-post, ansöker om arbete eller i övrigt kommunicerar med oss.

Vilka Personuppgifter behandlas av Applicon?

Personuppgifter som Applicon behandlar om dig är framför allt namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter eller online identifikatorer.

Vilka ändamål och laglig grund har Applicon med sin personuppgiftbehandling?

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas av Applicon för följande ändamål:

 • För administration av olika evenemang som du anmäler dig till och för utskick av inbjudningar till framtida evenemang. Du kan antingen avregistrera dig från våra inbjudningar genom att klicka på länken längst ner i inbjudningen eller meddela oss om du inte längre önskar få sådana inbjudningar
 • För rekryteringsyfte eller ansökan av examensjobb avseende de Personuppgifter som lämnas under fliken Karriär på vår webbplats eller via andra webbsidor som används för dessa syften
 • Fullgöra våra avtalade eller rättsliga åtaganden gentemot dig eller det bolag för vilket du arbetar
 • För att kontakta dig
 • För statistisk och analysändamål
 • Försäljning eller marknadsföringsändamål

Den lagliga grunden för Applicons behandling av Personuppgifter är att de krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller det samtycke du lämnat till Applicon. Applicon kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Applicon behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att behandla Personuppgifter för exempelvis marknadsföring samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Vem har tillgång till dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av Applicon och Applicons personuppgiftsbiträden. Applicon är del av Origo-koncernen. Moderbolaget Origo hf. är noterat på Nasdaq Island. Personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom Origo-koncernen för marknads-och försäljningsändamål eller fullgörande av avtal. Andra bolag inom Origo-koncernen kan var för sig vara personuppgiftsansvariga enligt de villkor som gäller för respektive tjänst eller funktion och enligt nationell lagstiftning tillämplig på sådant bolag.

För Personuppgifter som Applicon erhåller i samband med arbetsansökan kommer dessa endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare och endast i rekryteringssyfte.

I övrigt lämnar vi inte ut Personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för uppfyllande av Applicons rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Sker någon överföring av Personuppgifter till tredjeland?

Applicon överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att vi samlar in dina Personuppgifter.

Hur länge behandlar Applicon dina Personuppgifter?

Personuppgifterna sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål vilka de samlades in och behandlas för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar, t.ex. Bokföringslagen.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

 • Du har rätt att begära information från Applicon om vilka Personuppgifter om dig som finns och behandlas, ett s.k. Registerutdrag.
 • Om dina Personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade av Applicon.
 • Du har rätt att begära att Applicons behandling av dina Personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att Applicon raderar dina Personuppgifter om du:
  • återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
  • invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling
   • Vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från t.ex. arbetsrättslig-, bokförings- och skattelagstiftning. Detsamma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Applicon bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på angivna kontaktuppgifter nedan.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen eller annan relevant myndighet, som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Hur skyddas dina Personuppgifter av Applicon?

Applicon har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot radering, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Användande av webbsidor och Cookies

Applicon samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor.

När du besöker våra webbplatser registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och statistik på webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå.

Applicon kan använda cookies och liknande teknik för att för att samla in statistik om användarnas besök, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre online upplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare.

Du kan ange i din webbläsares inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats kan vara begränsad.

Uppdatering av Integritetspolicy

Applicon gör löpande ändringar i sin Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen https://www.applicon.se/integritetspolicy/.

Denna Integritetspolicy är gällande från och med den 25 maj 2018.

Kontaktinformation

Vill du kontakta Applicon angående denna integritetspolicy gör du detta till: DPO Applicon, Jakobsbergsgatan 13, 111 44 Stockholm eller med e-post till: dpo@applicon.se

©2022 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?